fbpx

Helonin Tietosuojaseloste

Helon Kuumasinkitys Oy (Y-tunnus: 0593440-0, jäljempänä myös Helon tai ”me”) on metallialan yritys, joka tarjoaa myös pintakäsittely- ja maalauspalveluja sekä myy peräkärryjä.

Henkilötietojen suojaaminen on Helonille tärkeää. Helonin tietosuojaseloste (jäljempänä tietosuojaseloste) esittelee henkilötietojen käsittelyä (esim. henkilötietojen kerääminen, käyttäminen ja suojaaminen) sekä rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen ja Euroopan unionin lakeja, mukaan luettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetus N:o 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus).

Selosteen mukaan henkilötietojen rekisterinpitäjä on Helon, joka käsittelee henkilötietoja yksinomaan niiden keräämistarkoituksen perusteella. Poistamme tai anonymisoimme henkilötiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niiden käsittelytarkoitukseen, eikä muuta perustetta tai velvollisuutta käsitellä henkilötietoja ole.

Selosteessa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietoja Helonin tuotteita, palvelua, sovelluksia, sähköisiä palveluja (esim. verkkokaupastamme ostaminen) käytettäessä ja Helonin sivustoilla käytäessä. Tietosuojaseloste ei esittele muiden yritysten tuotteiden, palvelujen, sovellusten, sivustojen yms. liittyvää henkilötietojen käsittelyä myöskään silloin, kun niitä voidaan käyttää omien palvelujemme tai sivustojemme ja sähköisten palvelujen välityksellä tai kyseisiin palveluihin ja sivustoille pääsee Helonin sivuston tai sähköisten palvelujen kautta.

Helonin tietosuojaselosteeseen voi perehtyä milloin tahansa Helonin sivustolla ja toimipaikassa osoitteessa Sinkkitie 57, FIN-26910 RAUMA.

Tietosuojaselosteeseen viitataan eli tietosuojaselosteeseen on mahdollista perehtyä esimerkiksi sopimusta solmittaessa, palvelun tai tuotteen tarjoamisen tai myymisen yhteydessä tai sähköisiä palveluja (mm. verkkokauppa) käytettäessä. Tietosuojaseloste on tietoa välittävä asiakirja, eikä se sisälly kanssasi solmittavaan sopimukseen.

Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme tietosuojaselosteen ajantasaisuuden ja saatavuuden yllä mainituilla tavoilla. Muutoksista ilmoitetaan Helonin verkkosivuilla tai muulla kohtuullisella tavalla.

HENKILÖTIEDOT JA HELONIN KÄSITTELEMÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilötiedot ovat henkilön eli luonnollisen henkilön (edellä ja jäljempänä sinä tai rekisteröity) sellaisia tietoja, joiden perusteella luonnollinen henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa. Selkeyden varmistamiseksi olemme jakaneet henkilötiedot seuraaviin ryhmiin:

Helonin tavoitteena ei ole kerätä arkaluontoisia henkilötietoja, mutta niitä voi siitä huolimatta tulla Helonin tietoon esimerkiksi silloin, kun henkilö välittää Helonille arkaluontoisia henkilötietojaan sähköpostitse ja/tai verkkokaupan välityksellä.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Helon kerää henkilötietoja eri lähteistä. Kerättävät henkilötiedot määräytyvät muun muassa sen mukaan, millaisia tuotteita tai palveluja henkilö haluaa ostaa, millaisia sähköisiä palveluja henkilö käyttää (esimerkiksi verkkokaupasta tilaaminen) ja millaisia henkilötietoja on ilmoitettava näiden palvelujen käyttämistä varten. Vaikutusta on myös sillä, kuinka paljon henkilötietojaan henkilö ilmoittaa Helonille ja millaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia suostumuksia henkilö antaa Helonille.

Henkilötietojen kerääminen perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (esim. henkilötietoja kerätään vain niin paljon kuin on tarpeen ja vain niiden keräämistarkoitusta varten).

Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET JA KÄSITTELYN TAVOITTEET

Henkilötietoja tulee käsitellä vain perustellusta syystä, ja käsittelyn on vastattava henkilötietojen käsittelyperiaatteita. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelylle on useita oikeudellisia perusteita, ja Helon käsittelee henkilötietoja seuraavilla perusteilla: lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen, sopimuksen solmiminen ja noudattaminen, Helonin oikeutettu etu ja rekisteröidyn suostumus.

Käsittelemme henkilötietojasi yhteensä neljän oikeudellisen perusteen turvin. Pyydämme myös huomioimaan, että henkilötietojen säilyttämiseen sovelletaan erilaisia säilytysaikoja, ja sinulla on erilaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia. Näitä oikeuksia esitellään perusteellisemmin jäljempänä.

Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen

Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä lakiin perustuvan velvollisuuden nojalla, ja Helonin on toimittava näin siinä määrin kuin käsittely on tarpeen lainsäädäntöön liittyvästä syystä. Ei Helon eikä rekisteröity voi päättää tällaisesta henkilötietojen käsittelystä, sillä kyseessä on lakisääteinen velvollisuus, jota on noudatettava.

Tällaisia käsittelytarkoituksia ovat esimerkiksi:

Sopimuksen solmiminen ja noudattaminen, eli sopimuksen noudattamisen varmistaminen

Tämä tarkoittaa henkilötietojen käyttämistä ensisijaisesti henkilötietojen myymiseen ja/tai tarjoamiseen, ja Helonin on käsiteltävä henkilötietojasi näissä tarkoituksissa. Käsittelemme henkilötietojasi mahdollisimman vähän, eli henkilötietojasi käsitellään vain niin paljon kuin on tarpeen käsittelytarkoituksen saavuttamiseksi.

Henkilötietojasi käsitellään muun muassa seuraavissa tarkoituksissa:

Suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, ja vain suostumusta vastaavassa laajuudessa ja tarkoituksessa.

Suostumusta henkilötietojen käsittelyyn pyydetään esimerkiksi seuraavissa tarkoituksissa:

Rekisteröidyn antama suostumus on vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavalla tavalla (esim. ilmoittamalla suostumuksensa peruuttamisesta sähköpostiviestillä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti). Suostumus on voimassa sen peruuttamiseen tai uuden suostumuksen antamiseen saakka. Suostumusta ei voi peruuttaa takautuvasti. Suostumuksen peruuttaminen voi tulla voimaan tietyn määräajan kuluttua suostumuksen antamis- ja peruuttamistavasta riippuen. Voimaantulo voi viivästyä esimerkiksi silloin, kun suostumus perutetaan kirjeellä, sillä tällöin tietojen muuttaminen tietokannassa kestää pidempään.

Oikeutettu etu

Oikeutettu etu tarkoittaa, että Helon käsittelee henkilötietoja liiketoimintaansa liittyen voidakseen tarjota parempia palveluja sekä tuotteita ja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan. Näin voimme tarjota palveluja ja tuotteita asiakkaiden toiveita ja tarpeita vastaavalla tavalla.

Henkilötietojasi käsitellään oikeutetun edun perusteella silloin, kun se on tarpeen ja vastaa oikeuksiasi ja etujasi.

Lisäksi henkilötietojasi käsitellään oikeutetun edun perusteella seuraavissa käsittelytarkoituksissa:

Pyydämme myös huomioimaan, että yllä esitetty oikeutettuihin etuihin perustuvien henkilötietojen käsittelytarkoitusten luettelo ei ole täydellinen, mutta henkilötietoja käsitellään aina lakien mukaisesti. Vastaamme aina kaikkiin henkilötietojesi käsittelyyn liittyviin kysymyksiin. Yhteystietomme löytyvät tietosuojaselosteen lopussa olevasta kohdasta ”Yhteyden ottaminen Heloniin”.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä konserniyhtiöt (B2G Grupp OÜ ) silloin, kun se on tarpeen Helonin johtamiseen ja hallinnointiin liittyvässä päätöksenteossa ja vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja Helonin puolesta käsittelevät yritykset ovat Helonin yhteistyökumppaneita. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ne ovat Helonin valtuutettuja henkilötietojen käsittelijöitä. Valtuutetut henkilötietojen käsittelijät eivät käytä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Helonin kanssa sovittujen toimien suorittamiseen, esimerkiksi tuotteiden myymiseen tai lähettämiseen.

Valtuutetut henkilötietojen käsittelijät ovat Suomessa ja Euroopan unionin talousalueella sijaitsevia yrityksiä, mutta toisinaan myös näiden alueiden ulkopuolella sijaitsevat yritykset voivat toimia valtuutettuina henkilötietojen käsittelijöinä. Noudatamme kuitenkin aina sellaisia toimenpiteitä, jotka varmistavat henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden kyseisissä maissa

Mikäli Helonin yhteistyökumppani on lainsäädännön mukaan yhteisrekisterinpitäjä, eli me ja yhteistyökumppani olemme yhdessä vastuussa henkilötiedoista (esimerkiksi tuotteiden myyminen), Helonin tietosuojakäytäntöjen lisäksi sovelletaan yhteistyökumppanin tietosuojakäytäntöjä.

Helonin yhteistyökumppaneiden luetteloon voi perehtyä täällä.

Helon voi siirtää henkilötietojasi myös asianomaisille viranomaisille (esim. tuomioistuimet ja poliisi) silloin, kun lainsäädäntö sitä edellyttää. Henkilötietoja siirretään yksinomaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojasi voidaan lain nojalla siirtää myös luottotietorekisterille.

Anonyymit tiedot eivät ole henkilötietoja, koska niiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa henkilöä. Tällaisia tietoja voidaan käsitellä muissa tarkoituksissa ja luovuttaa muille henkilöille. Noudatamme myös mahdollisia muita näiden tietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteutumiseksi tai niin kauan kuin tietoja on sovellettavan lainsäädännön mukaan säilytettävä.

Tietyissä tapauksissa henkilötietoja säilytetään pidempään kuin alla olevassa luettelossa on ilmoitettu, eikä henkilötietoja esimerkiksi poisteta automaattisesti, jos henkilöllä on eräpäivän ylittäneitä vastattavia tai keskeneräinen oikeusriita.

Pyydämme huomioimaan, että seuraava luettelo ei ole täydellinen, mutta säilytämme muun muassa seuraavia henkilötietojasi:

Videotallenteet (poistetaan viimeistään kuukauden kuluttua, ellei lainsäädännöstä muuta johdu) Sellaisten tarjouksien tiedot, jotka eivät johda sopimuksen solmimiseen (poistetaan viimeistään vuoden kuluttua, ellei lainsäädännöstä muuta johdu) Rekisteröityyn liittyvä toiminta, esimerkiksi neuvonta (poistetaan viimeistään vuoden kuluttua, ellei lainsäädännöstä muuta johdu) Sopimuksen noudattamiseen liittyvät tiedot (sopimuksen voimassaoloaika ja vähintään 3 vuotta

sopimuksen päättymisen jälkeen) Kirjanpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi kirjanpitoa sääntelevien Suomen lakien mukaan tietoja on säilytettävä 5-6 vuotta).

HENKILÖTIETOJEN TURVALLINEN KÄSITTELY

Helon noudattaa tarpeellisia infoteknologisia ja sääntömääräisiä turvallisuustoimia henkilötietojen turvallisen käsittelyn varmistamiseksi. Nämä turvallisuustoimet liittyvät työntekijöihin, toimistotiloihin ja teknisten laitteiden suojaamiseen. Helonin työntekijät sitoutuvat säilyttämään tiedot (myös henkilötiedot) luottamuksellisina. Lisäksi työntekijöille järjestetään henkilötietojen suojaamiseen liittyviä koulutuksia.

Helonin yhteistyökumppanit, eli valtuutetut henkilötietojen käsittelijät ja konserniyhtiöt, ovat sitoutuneet noudattamaan ajantasaisia turvallisuustoimia henkilötietoja käsitellessään.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUTESI

Sinulla tai edustajallasi, jos olet antanut hänelle vastaavat oikeudet, on seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Yllä esitetyt oikeudet eivät välttämättä ole absoluuttisia, ja Euroopan unionin lait ja säännökset sekä maakohtaiset lait ja säännökset sääntelevät näitä oikeuksia.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan käyttäjän laitteelle verkkosivustoilla käytäessä. Selain välittää evästeiden keräämät tiedot aina sivustolla käytäessä. Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa sivuston käyttäjäkokemusta ja helpottaa sivustojen käyttöä.

Evästeiden käytön voi halutessaan kieltää selaimen asetuksista. Evästeiden käytön kieltäminen voi kuitenkin joissain tapauksissa hidastaa sivuston selailua ja estää tiettyjen sivuston ominaisuuksien käytön.

Helonin sivustolla on linkkejä kolmansille sivustoille sekä sosiaaliseen mediaan. Kolmansien sivustojen linkkejä ja sosiaalisen median laajennuksia käytetään ensisijaisesti tilastointiin tai markkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Helonin sivustoon linkitettyihin kolmansiin sivustoihin ja sosiaalisen median laajennuksiin sovelletaan kyseisien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä. Tästä syystä suosittelemme perehtymään kyseisiin tietosuojakäytäntöihin.

Lisää tietoa evästeiden käytöstä ja hallinnoinnista yleisimmin käytetyissä selaimissa löytyy seuraavilta sivustoilta:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Helon Kuumasinkitys Oy:n valtuutetut henkilötietojen käsittelijät eli yhteistyökumppanit

Helon Kuumasinkitys Oy:n yhteistyökumppanit käsittelevät työntekijöiden henkilötietoja (jäljempänä myös tiedot) Helon Kuumasinkitys Oy:n puolesta, eivätkä yhteistyökumppanit käytä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin rekisterinpitäjän eli Helon Kuumasinkitys Oy:n kanssa sovittuun toimintaan. Tällainen toiminta voi olla palvelujen tarjoamista, tuotteiden myyntiä, sopimusten säilyttämistä ja kaikenlaista muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää toimintaa.

Kaikki Helon Kuumasinkitys Oy:n yhteistyökumppanit eivät aina käsittele kaikkia henkilötietoja, vaan käsittelevät vain sellaisia tietoja, joiden käsittelyä tarvitaan tietyn tarkoituksen saavuttamiseen.

Helon Kuumasinkitys Oy:n yhteistyökumppanit:

Epicor Software Estonia OÜ
Yritystunnus: 10539549
Osoite: Tartu mnt 2, 10145 Tallinna, Viro
Sähköposti: tteder@epicor.com

Synerto OÜ (Synergy)
Yritystunnus: 11557740
Osoite: Peetri tee 20c, 75312 Peetri, Raen kunta, Harjun lääni
Sähköposti: info@synerto.eu

Sektor Digital OÜ
Yritystunnus: 14091408
Osoite: Liivalaia 20a, 10118 Tallinna, Viro
Sähköposti: info@sektordigital.com

Tietosuojaseloste on päivitetty 24.05.2021.

© 2024 Helon Kuumasinkitys OY